Sancta Domenica nagrađuje – Pravila nagradne igre – Tele2 akcija

Svi kupci PlayStation konzola u Tele2 promotivnoj akciji imaju mogućnost sudjelovati u nagradnoj igri

 

Klasa: UP/I-460-02/15-01/688

Ur.broj:513-07-21-01/15-2

Zagreb, 12. studenog 2015.

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Sancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: HR35409850545upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080340661 utvrđuje slijedeća: 
 

Pravila nagradne igre
„Sancta Domenica nagrađuje“


Članak 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Sancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja,Hrvatska,
OIB: HR35409850545 (dalje u tekstu: Organizator).

Članak 2. SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Ostvarivanje promidžbe i prepoznatljivosti Sony Playstation brenda. Nagradna igra traje u periodu od 16. studenog 2015. do 31. siječnja 2016.g. Period prijave za nagradnu igru traje od 16. studenog 2015. do 29.veljače 2016.godine.


Članak 3. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 16.11. 2015. do 31.01.2016. u bilo kojem ovlaštenom prodajnom mjestu Tele2 sklope pretplatnički ugovor s Tele2 te kupi paket u kojem se nalazi PlayStation 3 ili PlayStation 4 konzola, a sve prema cjeniku i uvjetima kupovine Tele2. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju radnici Sancta Domenica d.o.o. i Tele2 d.o.o..


Članak 4. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI
Svi kupci koji sklope pretplatnički ugovor paketu Tele2 u kojem se nalaze Playstation 3 ili PlayStation 4 konzola dobiti će uz kupljenu konzolu i kupon za nagradnu igru, na koji upisuje broj računa i ostale tražene podatke. Svi kuponi moraju biti originalni i potjecati isključivo iz brošura koja se nalazi uz konzolu. Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, kontakt e-mail, telefon ili mobitel, te serijski broj PlayStation konzole (kupljene u jednom od dostupnih Tele2 paketa). Ispunjeni kupon kupac može poslati poštom na adresu Organizatora ili ispuniti prijavnicu na web stranici Organizatora koja je navedena na samom kuponu. (web adresa: http://traqr.cc/1EkF)
Svaki sudionik može iskoristiti samo jedan kupon koji je vezan uz jedan pretplatnički ugovor.

Članak 5. FOND NAGRADA 
 

Rbr.

Nagrade

Vrijednost nagrade

Kom

Ukupna vrijednost

1

Sony Android televizor KDL50W755C

6.199 kn

10

61.990 kn

2

Poklon bon 500 kn – utješna nagrada
Poklon bon iskoristiv u svim poslovnicama Sancta Domenica d.o.o.

500 kn

20

10.000 kn

UKUPNO:

30

71.990 kn


Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 71.990 kn

Članak 6. ZAMJENA NAGRADE
Nagradu definiranu u članku 5. nije moguće zamijeniti ili isplatiti u novčanoj protuvrijednosti.

Članak 7. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE
Izvlačenje nagrada biti će dana 15.03.2016. u prostorijama Organizatora u Svetoj Nedelji. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora.
Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona slučajnim odabirom. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi kupon. U slučaju da se na nagradnu igru priijavi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondoom, nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoljedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi prijavljeni sudionici.
O tijeku izvlačenja voditi će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, naziv web stranice na kojem su objavljena pravila, način izvlačenja dobitnika, te ime i preizime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Članak 08. UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI
Nagrada igra može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici http://www.sancta domenica.hr.Članak 09. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNE IGRE PREUZIMAJU NAGRADE
Dobitnici će svoje nagrade podići u odabranoj poslovnici Organizatora, nakon što će biti obaviješteni putem e-maila o osvojenoj nagradi u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.
S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade i geografskoj udaljenosti dobitnika iste, Organizator može dogovoriti telefonskim putem ili e-mailom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će nagradu uručiti zakonskom zastupniku malodobnika, a nakon uvida u isprave koje navedeno dokazuju.
Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će postupiti sukladno čl.10. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.Članak 10. POSEBNE SITUACIJE
Nepodjeljenje ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


Članak 11. PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, u slučaju dobitka neke od nagrada njihovi osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, mjesto prebivališta i/ili boravišta, mogu od strane Organizatora koristiti bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu.


Članak 12. POREZI, NAKNADE
Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13. RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14. PRIMJENA PRAVILA
Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na službenim internetskim stranicama Organizatora nagradne igre www.sancta-domenica.hr.

Sancta Domenica d.o.o.