Nagradna igra – Osvoji PlayStation 4 – Infogamer

Posjeti Infogamer, uzmi prijavnicu i osvoji PlayStation 4 – Izvlačenje 24.11.2015. godine.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Sancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: HR35409850545 upisan u sudski  registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080340661 utvrđuje slijedeća:

 

Klasa:UP/I-460-02/15-01/686     

Ur.broj: 513-07-21-01/15-2         

Zagreb, 12. studenog 2015. 

 

Pravila nagradne igre

„Osvoji PlayStation 4 – Infogamer“

 

Članak 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE 
Organizator nagradne igre je Sancta Domenica d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 69, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska,

OIB: HR35409850545 (dalje u tekstu: Organizator).
 

Članak 2. SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Ostvarivanje promidžbe i prepoznatljivosti Sony Playstation brenda. Nagradna igra traje u periodu od 16. studenog do 22. studenog 2015.g. Period prijave za nagradnu igru traje od 16. studenog do 22. studenog 2015.godine.
 

Članak 3. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 11.11. 2015. do 15.11.2015. koji posjete PlayStation štand na Infogamer by Reboot sajmu koji se održavaju na Zagrebačkom Velesajmu. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju radnici Sancta Domenica d.o.o.
 

Članak 4. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Svi posjetitelji PlayStation štanda na Infogamer by Reboot sajmu koji se održava na Zagrebačkom Velesajmu koji preuzmu kupon za nagradnu igru ispune tražene podatke i pošalju ga na adresu organizatora ili ostave u fizičkoj poslovnici. Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, kontakt e-mail, telefon.
 

Članak 5. FOND NAGRADA

Rbr.

Nagrade

Vrijednost nagrade

Kom

Ukupna vrijednost

1

Igrača konzola PlayStation 4 1TB + igra  

3.299

1

3.299 kn

 

 

UKUPNO:

1

3.299 kn

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 3.299 kn
 

Članak 6. ZAMJENA NAGRADE
Nagradu definiranu u članku 5. nije moguće zamijeniti ili isplatiti u novčanoj protuvrijednosti. 
 

Članak 7. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE
Izvlačenje nagrada biti će dana 24.11.2015 u prostorijama Organizatora u Svetoj Nedelji. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora.

Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona slučajnim odabirom. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi kupon.  

O tijeku izvlačenja voditi će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva financija na ova Pravila, naziv web stranice na kojem su objavljena pravila, način izvlačenja dobitnika, te ime i preizime i adresu dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
Članak 08. UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI
Nagrada igra može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici http://www.sancta domenica.hr.
 

Članak 09. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNE IGRE PREUZIMAJU NAGRADE
Dobitnik će svoju nagradu podići u odabranoj poslovnici Organizatora, nakon što će biti obaviješteni putem e-maila o osvojenoj nagradi u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

S dobitnikom nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, ovisno o vrsti nagrade i geografskoj udaljenosti dobitnika iste, Organizator može dogovoriti telefonskim putem ili e-mailom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će nagradu uručiti zakonskom zastupniku malodobnika, a nakon uvida u isprave koje navedeno dokazuju.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će postupiti sukladno čl.10. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 10. POSEBNE SITUACIJE

Nepodjeljenje ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
 

Članak 11. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, u slučaju dobitka neke od nagrada njihovi osobni podaci: ime, prezime, e-mail adresa, mjesto prebivališta i/ili boravišta, mogu od strane Organizatora koristiti bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu. 


Članak 12. POREZI, NAKNADE
Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, troškove slanja poštom ili naknade direktno povezane s nagradom.

 

Članak 13. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 14. PRIMJENA PRAVILA

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na službenim internetskim stranicama Organizatora nagradne igre www.sancta-domenica.hr.

 

Sancta Domenica d.o.o.